UBND TỈNH QUẢNG NINH
HUYỆN BÌNH LIÊU

Quản lý văn bản

#
Số hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
1 64/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Tiếp công dân Nghị định Chính phủ
2 57/2017/NĐ-CP Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. Nghị định 09/05/20217 Chính phủ
3 102/2020/NĐ-CP Nghị định quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam Nghị định 01/09/20210 Chính phủ
4 247/BC-UBND Báo cáo kết quả xây dựng, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong 6 tháng đầu năm 2023 Các loại văn bản khác 09/06/2023 UBND huyện Bình Liêu
5 912/QĐ-UBND V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢNG NINH Quyết định 10/04/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
6 100/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2015 tại UBND huyện Bình Liêu Quyết định 10/02/2023 UBND huyện Bình Liêu
7 248/UBND Kế hoạch duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001: 2015 năm 2023 Kế hoạch 08/02/2023 UBND huyện Bình Liêu
8 91/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Mục tiêu chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 tại UBND huyện Bình Liêu năm 2023 Quyết định 08/02/2023 UBND huyện Bình Liêu
9 02/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bình Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND huyện Bình Liêu. Quyết định 30/12/2022 Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu
10 23/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình Thông tư 22/12/2022 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
11 03/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; Nghị định 12/09/2022
12 116/2016/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Quyết định 18/07/2022 Chính phủ
13 13/2015/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục. Thông tư 30/06/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo
14 497/BC-UBND Báo cáo kết quả xây dựng, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong 6 tháng đầu năm 2022 Các loại văn bản khác 09/06/2022 Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu
15 84/2022NQ-HĐND Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị Quyết 31/03/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh
16 04/2022/QĐ-TTg Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh Quyết định 18/02/2022 Chính phủ
17 420/UBND Mục tiêu chất lượng năm 2022 Chỉ thị 18/02/2022 UBND huyện Bình Liêu
18 419/UBND Kế hoạch cập nhật nội dung xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001: 2015 vào phần mềm iso để quản lý, sửa dụng năm 2022 Chỉ thị 25/01/2022 UBND huyện Bình Liêu
19 01/2022/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản Thông tư 18/01/2022 Bộ Nông nghiệp & PTNT
20 211/UBND V/v số hóa tài liệu, quy trình giải quyết TTHC và quy định giải quyết công việc không phải TTHC áp dụng trên hệ thống phần mền ISO điện tử vào hoạt cơ quan hành chính nhà nước Chỉ thị 18/01/2022 UBND huyện Bình Liêu